h
25 augustus 2015

Doe iets aan die topsalarissen!

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de directeuren van de bedrijventerreinen Hoefweg en BleiZo ruim boven de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verdienen. Net zoals de SP pleit in andere sectoren, zoals de zorg, dat bestuurders zich aan de WNT-norm moeten houden pleit de SP er ook hier voor om de salarissen bij te stellen.

Lees verder
24 augustus 2015

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

Op 21 augustus bereikte ons het bericht dat de gemeente Hengelo leegstaande winkelpanden 6 maanden gratis gaat verhuren om leegstand tegen te gaan. De SP vind dit een creatieve oplossing en pleit ervoor om dit initiatief te verbreden naar leegstaande woningen om leegstand in het algemeen tegen te gaan.

Lees verder
17 augustus 2015

Fractie SP stort tweederde van de ontvangen vergoeding terug in de gemeentekas

Jaarlijks ontvangen de politieke partijen in de gemeenteraad een bedrag van tussen de € 5.000 en € 7.000 om activiteiten van de fractie uit te vergoeden. De fractie van de SP ontving in 2014 een bedrag van € 6.125. Van dit bedrag stort de SP € 4.123 terug in de gemeentekas, omdat zij dit niet heeft uitgegeven. De SP is een van de weinige partijen die een groot deel van het geld van 2014 terugstort in de gemeentekas.

Lees verder
26 juli 2015

Gemeente wil verdringing bij Deloitte niet stoppen

De gemeente wil verdringing van regulier werk door werkervaringsplaatsen bij Deloitte in Rotterdam niet stoppen. De SP had de wethouder via een e-mail verzocht hier geen werkervaringsplaats in te zetten maar ervoor te pleiten dat Deloitte deze mensen gedurende het project in dienst neemt.

Lees verder
26 juli 2015

Gemeente Zoetermeer gaat boetebesluiten uitkeringsfraude herzien

Begin deze maand heeft de SP het college gevraagd om de boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 te herzien. De gemeente Zoetermeer heeft op beantwoording van de schriftelijke vragen die de SP hierover heeft gesteld aangegeven heeft dit inderdaad te gaan doen. Te hoge of onterechte opgelegde boetes worden terugbetaalt aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Lees verder
9 juli 2015

SP vraagt aandacht voor verdringing van banen

De SP wil weten in welke mate er in Zoetermeer banen worden verdrongen door re-integratietrajecten. Nu het een half jaar geleden is dat de
Participatiewet in werking is getreden is het tijd om de balans op te maken. Als SP krijgen wij namelijk signalen dat werken zonder loon echte banen verdringt.

Lees verder
6 juli 2015

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaald

De SP wil dat de gemeente alle boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 gaat herbeoordelen en ten onrechte of te hoge opgelegde boetes gaat terugbetalen aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Lees verder
6 juli 2015

Een nieuw buitenzwembad voor Zoetermeer

Als het aan de SP ligt komt er een nieuw buitenzwembad. Sinds de verkoop van het Aquapark Keerpunt is het over met de mogelijkheid om binnen Zoetermeer naar een buitenzwembad te gaan. Althans, tijdens de zomervakantie is dat nog wel mogelijk, maar daarbuiten niet meer. De nieuwe eigenaar staat niet te springen om het buitenzwembad open te stellen. Als SP hebben wij de hoop opgegeven dat het nog wat gaat worden met het buitenzwembad. Daarom heeft de SP tijdens het voorjaarsdebat voorgesteld om te onderzoeken of elders in Zoetermeer een volledig nieuw buitenzwembad gerealiseerd kan worden.

Lees verder
6 juli 2015

College geeft gehoor aan voorstel SP onderzoek te doen naar plaatsen OV-oplaadpunten RandstadRail

Tijdens het voorjaarsdebat afgelopen maandag heeft de SP een voorstel ingediend die het college oproept om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van oplaadpunten voor de ov-chipkaart op de Zoetermeerse RandstadRail haltes, en de kosten hiervan. Wethouder Rosier (VVD) is het met de SP eens en heeft toegezegd het onderzoek uit te voeren.

Lees verder
6 juli 2015

SP pleit voor minder belastingen

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP voorgesteld om twee gemeentelijke belastingen af te schaffen. Als het aan de SP ligt worden zowel de hondenbelasting als de precariobelasting afgeschaft.

Lees verder

Pagina's