h

Je suis Charlie?

21 februari 2015

Je suis Charlie?

Afgelopen maandag maakte dhr. Tan, zoals dat inmiddels gebruikelijk begint te worden, gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Middels het spreekrecht maakt dhr. Tan over het algemeen zijn ongenoegen kenbaar over het bestuur van de stad. Hierbij zoekt hij graag de grenzen op. In mijn ogen niets mis mee. Een aantal raadsleden heeft hier echter grote moeite mee. Afgelopen maandag kwam het dan ook tot een confrontatie. Dhr. Tan had ongeveer 2 minuten gesproken toen de burgemeester voor de eerste keer ingreep en raadsleden adviseerde maar niet al te veel naar de inbreng van dhr. Tan te luisteren, zijn eigen gedachten dwaalde ook af naar andere dingen. De fracties van Zó Zoetermeer, VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en de PvdA vroegen vervolgens om een schorsing om de zaal te kunnen verlaten. Kort na het vervolg van de inbreng van dhr. Tan ontnam de burgemeester dhr. Tan definitief het woord, naar mijn inziens omdat hij een raadslid bij voor- en achternaam noemde. En toen werd ik oprecht boos op de burgemeester over zijn handelen en vroeg ik een schorsing aan. Heel merkwaardig, maar die kreeg ik niet! Als reactie daarop verliet ik met mijn fractie de raadzaal om te spreken over wat zich net in de raadzaal had afgespeeld.

Drie weken gelden, direct na de tragische gebeurtenis in Parijs, stonden diverse burgemeesters uit Nederland, waaronder onze burgemeester Aptroot, pal achter het vrije woord door uit te spreken “Je suis Charlie”. Nog geen paar weken later ontneemt deze zelfde burgemeester een inwoner het woord omdat deze in zijn ogen te ver ging. Een inwoner het woord ontnemen omdat hij een raadslid bij voor- en achternaam noemt gaat mijn fractie wel erg ver. Daarvoor zocht dhr. Tan misschien de grenzen op om, door middel van het voorlezen van citaten, wat gewaagde uitspraken te doen, maar er was volgens mijn fractie zeker geen aanleiding om de inspreker het woord te ontnemen. Zeker niet met de “Je suis Charlie” discussie nog vers in het geheugen. Wat waren deze woorden waard als nu diverse fracties de zaal verlaten tijdens een betoog van een inspreker en de burgemeester de inspreker vervolgens ook nog eens het woord ontneemt? Hoe veel waarde hechtten wij als raad nu daadwerkelijk aan het vrije woord?

Bent u zelf geïnteresseerd in wat er zich afgelopen maandag tijdens het spreekrecht afspeelde in de raadzaal? Klik op deze link (youtube) en oordeel zelf of de burgemeester juist heeft gehandeld door dhr. Tan het woord te ontnemen. Mijn fractie neemt graag kennis van uw mening, dus maak deze vooral aan ons kenbaar!

Ik begrijp als raadslid goed dat er onvrede leeft bij diverse inwoners in de stad. Deze onvrede mogen zij wat mij betreft ook komen uitten richting de raad, graag zelfs! Ik denk echter niet dat het spreekrecht in de huidige vorm daar het beste instrument voor is. Het is de mogelijkheid om een betoog te houden waarop raadsleden niet kunnen reageren. En dialoog is juist wat nodig is! Mijn collega Fred van Elleswijk kwam deze week met een goed en zeer laagdrempelig initiatief. We moeten mensen die genoeg hebben van “het stadsbestuur” eens een keer uitnodigen om het gesprek aan te gaan onder het genot van een biertje in bijvoorbeeld Queens of Hearts. Weg uit die zogenaamde ivoren toren van het stadhuis en gewoon informeel het gesprek aangaan. Fred van Elleswijk is dus binnenkort een keer te vinden in de Queens of Hearts waar u met hem en eventuele andere SP raadsleden in gesprek kunt gaan over uiteenlopende onderwerpen!

Zie ook:

Reacties

Hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=0UlwF9Pwv4k

Beste SP,

U vraagt nadrukkelijk om reacties hier. Zoals u weet heb ik die ook al per email gegeven en aan u gevraagd wanneer dat gesprek met ons dan kan plaatsvinden. Voorts ben ik benieuwd wat u verder met dit voorval gaat doen? Maakt u hier een punt van in de raad? Gaat u een debat aanvragen? Gebruikt u het in de verkiezingscampagne? Ik ontvang berichten dat de SP de kwestie thans niet meer zo hoog opneemt (bron bekend)? Klopt dat beeld? Dat zou overigens zeer teleurstellend zijn, omdat het hier om een principezaak gaat.
Bovendien ontvangen wij berichten dat het presidium van de raad nieuwe regels uitvaardigt (althans, dat geeft zij aan per email en is misschien nog niet officieel). Deze regels - te hilarisch voor woorden - zijn dat er geen citaten meer mogen worden gebruikt tijdens het inspreekrecht of dat niet meer over ex-wethouders mag worden gesproken "omdat de geciteerden zich niet kunnen verdedigen". Dit heeft vergaande consequenties en wil ik graag door externen laten beoordelen en door de landelijke publieke opinie laten becommentariëren. Het is zelfs zo dat de heer Tan daar de vorige keer al over is gewaarschuwd! Hoe kan het dat in een volwassen democratie het presidium zich vooraf en achteraf met insprekers gaat bemoeien? Ik heb u per email al gevraagd aan te geven wat de SP van deze stellingname en acties van het presidium vindt, maar wij krijgen geen antwoord. Dat kan uiteraard door drukte komen, maar misschien mogen we dan hier de mening van de SP vernemen...

Geachte heer Abel,

Ik wil eerst kort ingaan op een e-mail die u mij net heeft gestuurd betreffende het niet direct zichtbaar zijn van uw reactie. Laat ik daar helder over zijn. Dat is puur praktisch van aard, namelijk om spammers tegen te gaan. Gemiddeld ontvangen wij 10 spam reacties per dag met linkjes naar leningen af te sluiten e.d. Daarom kan er enige vertraging zitten in het verschijnen van het bericht op de website.

Uw belangrijkste vraag aan de SP is wat de SP met het voorval inzake het spreekrecht gaat doen. Zoals u in mijn opiniestuk kunt lezen is de SP alles behalve tevreden over wat er zich maandag 16 februari in de raadzaal heeft afgespeeld. Inwoners moeten de raad toe kunnen spreken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om kritisch te zijn richting de raad. Dat de voorzitter in kan grijpen wanneer een inspreker te ver gaat, dat begrijpt de SP goed. Alleen wanneer er ingegrepen moet worden, dat blijkt een grijs gebied te zijn. En dat is niet alleen van toepassing op onze raad. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe vaak dhr. Wilders al niet voor het gerecht is gedaagd. Het gebied wat iemand wel of niet kan zeggen kent een grijs gebied. Wat de SP betreft is er de 16e alles behalve op een juiste manier ingegrepen door de voorzitter. 

Wat gaan wij naar aanleiding van dit geval doen? Wat de SP betreft zijn er twee belangrijke zaken:
1. De uitvoering van het spreekrecht moet kritisch bekeken worden. De huidige opzet is een monoloog van een inwoner aanhoren, maar tot een dialoog kan het niet komen. Kortom, beide partijen hebben er op zo'n manier niets aan.
2. De manier waarop inwoners in contact kunnen komen met de raad uitbreiden. Zoals u weet heeft de SP hier in het verleden al voorstellen voor ingediend. Wij zijn en blijven van mening dat de raad en het college vanaf het begin samen met iedereen die dit wil of aangaat tot planvorming moet komen. Daarbij geldt niet dat iedereen uiteindelijk zijn zin moet krijgen, maar wel dat we samen met elkaar tot goed doordacht beleid kunnen komen. Kortom, samen met de inwoners in plaats van het opleggen van zo gaan we het doen. Van dit laatste is bijvoorbeeld de brug over de Noord Aa een goed voorbeeld. Inwoners voelen zich niet betrokken bij de plannen en zijn nu boos dat zij niet gehoord zijn. De SP vindt hen reactie dan ook zeer begrijpelijk. 

Dan het voorval inzake het spreekrecht zelf. De SP is niet van plan juridische wegen of iets dergelijks te bewandelen. Daarin ziet de SP de meerwaarde niet en de SP is persoonlijk ook niets aangedaan. Indien dhr. Tan het nodig acht dan kan hij deze stappen zelf ondernemen. Dat vindt de SP ook de juiste weg. Voor ons als SP is het van belang dat inwoners de raad moeten kunnen benaderen. Ik word dan ook niet blij van een aantal e-mails die ik deze week heb ontvangen, uiteenlopend van individuele inwoners tot aan organisaties in de stad dat zij zich afvragen of inspreken nog wel zin heeft. Die ontwikkeling betreur ik. En daarom proberen wij als SP ook de mogelijkheden die inwoners hebben om in contact te komen met de raad uit te breiden. Dat vinden wij als SP onze taak. Het starten van juridische trajecten vinden wij niet onze taak.

U vraagt verder wanneer het gesprek met mijn collega, dhr. van Elleswijk, en eventuele andere SP raadsleden, plaats kan vinden. Ik heb contact gehad met dhr. van Elleswijk over hoe wij dit aan willen pakken. Zijn idee is dat mensen zich de komende twee weken bij hem kunnen melden. Dat mag per e-mail, telefonisch of via welke andere mogelijkheid er ook maar bestaat. Daarna zullen de mensen een uitnodiging krijgen om een keer bijeen te komen in bijvoorbeeld Queens of Hearts in het Stadshart. Kortom, als u en andere mensen het gesprek met de SP aan willen gaan. Meldt u zich bij dhr. van Elleswijk! 

U geeft verder nog aan dat u informatie heeft dat het presidium regels gaat opstellen over de werkwijze van de raad. U heeft mij per e-mail gevraagd wat de SP vindt van het feit dat het presidium van mening is dat er geen citaten mogen worden gebruikt tijdens het spreekrecht. De SP is van mening dat een inspreker zelf mag besluiten of er gebruik wordt gemaakt van citaten. Het is aan de inspreker om te bepalen of dit een toegevoegde waarde heeft voor zijn/haar inbreng. Daar kan een presidium noch een raad over oordelen. Verder vraagt u of het klopt dat het presidium met een voorstel naar de raad komt om de werkwijze van de raad te bezien. Dat is inderdaad juist. Sterker nog, de bespreking hiervan vindt aanstaande maandag plaats. De stukken kunt u hier vinden: http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=2417. Dit is onder andere een moment waarop mijn fractie enkele voorstellen zal doen betreffende het meer betrekken van inwoners.

Tot slot heeft u in een e-mail aan mij nog gevraagd of wij de media op gaan zoeken inzake dit ivoorval. Ik kan u aangegeven dat wij onze mening over het vooral kenbaar hebben gemaakt aan diverse media en dat diverse media ons tevens zelf ook hebben benaderd. Wat de media hier verder mee doet is aan de media. Die kunnen wij zoals u weet (gelukkig) niet beïnvloeden. 

Ik hoop met deze uitgebreide reactie in te zijn gegaan op de vragen die u zowel in de reactie op dit bericht alsmede via de e-mail aan mij heeft toegestuurd.

Daniël Westhoek
Fractievoorzitter SP Zoetermeer

Geachte heer Westhoek,

Een prima reactie wat mij betreft, waar ik mij in kan vinden. Ik heb snel de stukken doorgenomen die voor maandag op de agenda staan. Met de nodige hilariteit welteverstaan, namelijk als ik het voorstel zie dat het spreekrecht voor burgers op de algemene vergadering wordt INGEPERKT om "ongemakkelijke situaties te voorkomen". Ik val echt van de ene in de andere verbazing, zeker als dit het antwoord is direct na de schandelijke woordontneming van Elmer Tan.
Bij uitstek leent de algemene vergadering (raadsvergadering) zich voor burgers om alles te agenderen dat zij belangrijk vinden. Niet alleen om iets te bereiken, maar ook om zaken publiek te maken. Dat daarnaast andere vormen en gelegenheden kunnen worden geboden is natuurlijk prima, maar niet door het woord op de algemene vergadering verder in te perken. Overigens zie ik nu geen inperking als het gaat om het gebruik van citaten of komt het presidium daar te elfder ure nog mee?. Dat wordt dan smullen en zal zeker alle (nationale) actualiteitenrurieken halen!
Kortom: Geen beperkingen van het spreekrecht! Al helemaal geen beperking van de te adresseren onderwerpen in de algemene vergadering!! Verdere en nieuwe mogelijkheden om de burger de ruimte te geven is natuurlijk prima, mits de politiek de burger (eindelijk) serieus neemt, welteverstaan.

Tot slot zie ik in de voorstellen dat de raad gaat bepalen wie (van de burgers) wordt uitgenodigd en welke onderwerpen er voor behandeling in aanmerking komen. Tja...daar hoef ik denk ik niets over te zeggen, he?

Overigens lost een nieuwe aanpak van het spreekrecht niet het aloude, overbekende en veel dieper liggende probleem op van het zeer defensieve en lichtgeraakte gedrag van veel raadsleden. Als het hen even niet bevalt, als de toon niet precies goed is of als de inhoud buiten de comfortzone valt, dan negeren ze groepen en burgers simpelweg, lopen ze theatraal weg uit vergaderingen of gaan lokale media zelfs vragen fora te sluiten (ja, je verzint het niet). Het heeft allemaal te maken met de manier waarop deze raadsleden in het leven staan. Ze wanen zich vanuit een misplaatst superioriteitsgevoel en opgezwollen ego heer en meester in het besturen van de stad, zijn uiterst conservatief als het gaat om moderne burgerparticipatie en zijn angstig en onzeker over het behoud van hun macht, positie en aanzien. Het zijn de nadagen van mensen die een eigen wereld hebben gecreëerd waaraan ze eigenwaarde ontlenen en hun belangrijkheid aan ophangen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier