h

SP vraagt aandacht voor verdringing van banen

9 juli 2015

SP vraagt aandacht voor verdringing van banen

De SP wil weten in welke mate er in Zoetermeer banen worden verdrongen door re-integratietrajecten. Nu het een half jaar geleden is dat de
Participatiewet in werking is getreden is het tijd om de balans op te maken. Als SP krijgen wij namelijk signalen dat werken zonder loon echte banen verdringt.

Zowel voor als na de invoering van de Participatiewet zijn er een hoop mensen in de bijstand die werken zonder loon in een re-integratietraject. Officieel moet het hier gaan om additionele arbeid, moet leren centraal staan en moet er sprake zijn van voldoende begeleiding. In de praktijk blijkt echter dat mensen vaak precies hetzelfde werk doen als hun collega's zonder dat zij door betaald worden.

Zo is het bijvoorbeeld de vraag wanneer iets regulier werk is of additioneel werk, en wie dat vervolgens bepaalt. Uit een rapport van de Inspectie SZW blijkt dat gemeenten te weinig doen om verdringing van banen te voorkomen. Gemeenten weten dat de kans op verdringing aanwezig is maar besteden er in hun beleid geen of onvoldoende aandacht aan. De beoordeling of er sprake is van verdringing wordt vaak aan de klantmanager overgelaten. Maar als de gemeente daar geen beleid voor ontwikkeld heeft dan dient de klantmanager daar een eigen afweging in te maken, wat kan leiden tot ongelijke behandeling. Ook wordt verdringing is sommige gevallen geaccepteerd.

De conclusies uit het rapport van de Inspectie SZW zijn dat gemeenten in hun beleid te weinig aandacht besteden aan verdringing en dat het onduidelijk is wie dat vervolgens controleert. Hierdoor wordt de kans op verdringing en ongelijke behandeling vergroot. De gemeenteraad hoort ook actief invulling te geven aan haar controlerende rol hierin maar dat gebeurd in de onderzochte gemeenten nauwelijks.

Raadslid Lennart Feijen "Werken zonder loon is uitbuiting en verdringing. Op papier mag een re-integratietraject niet leiden tot verdringing van een reguliere baan maar in de praktijk zien wij vaak genoeg dat mensen hetzelfde werk doen als hun collega's zonder hiervoor betaald te worden of dat de gemeente het bedrijf sponsort door met een flinke subsidie de helft van de loonkosten te betalen. Dit soort praktijken leiden tot verdringing van echt werk waardoor mensen niet aan een echte baan komen maar gratis moeten werken. In het beleid van de gemeente wordt hier onvoldoende aandacht aan besteed en dat moet anders."

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over hoe het in Zoetermeer met de verdringing van banen door re-integratietrajecten staat en heeft het College gevraagd of zij bereid is om aanvullend beleid te ontwikkelen en nadere voorwaarden aan reintegratietrajecten te stellen om verdringing van regulier werk te voorkomen. De SP wil ook een verdere uitbreiding en aanscherping van de criteria aan de hand waarvan beoordeeld wordt of er sprake is van reguliere of additionele arbeid. 

Daarnaast wil de SP een verdringingstoets door een commissie van vertegenwoordigers van bijstandsgerechtigden, werknemers, gemeente en werkgevers die gaat kijken of de re-integratie-instrumenten en te verrichten activiteiten vallen onder reguliere, productieve arbeid of onder additionele arbeid en of er sprake is van leerdoelen en voldoende begeleiding. 

Tot slot wil de SP dat de gemeente een zwarte lijst aan gaat leggen met werkgevers die mensen in de bijstand vooral als gratis arbeidskrachten in wil zetten in plaats van ze een arbeidsovereenkomst met loon aan te bieden.

U bent hier