h

De toekomst van Zoetermeer

11 april 2017

De toekomst van Zoetermeer

Dinsdag 11 april sprak de gemeenteraad weer eens over de “stip op de horizon”. Eens in de paar jaar spreekt de gemeenteraad over de lange termijnvisie voor de stad. Welke koers willen wij met de stad varen? Voor de SP verschillende de uitgangspunten niet erg veel met die van 2009, toen er ook gesproken werd over de toekomst Zoetermeer. Voldoende betaalbare woningen, werk met fatsoenlijk loon, zorg dicht bij huis en groen om te recreëren.

De wachtlijsten voor een sociale woning, met name voor jongeren, is enorm. Enkele jaren moet een jongere wachten op een woning. Het is voor de SP dan ook logisch dat daar de prioriteit ligt als het om woningbouw gaat. Stop met de sloop en verkoop van betaalbare woningen en maak deze juist middels renovatie duurzaam en weer toekomstbestendig.

Er moet een wezenlijk ander armoedebeleid komen wil de gemeente Zoetermeer echt tot de top 3 gemeenten gaan behoren als het om armoedebeleid gaat (ambitie van het college). Armoedebeleid moet erop gericht zijn om mensen volwaardig mee te laten doen in de samenleving, zonder dat zij in de schulden of nog verder in de schulden raken. Mensen weer naar een baan toe helpen gaan we doen op een eerlijke manier, met fatsoenlijk loon en een duurzaam perspectief in plaats van werkervaringsplaats naar werkervaringsplaats ‘hoppen’. Middels een gemeentelijke werkbedrijf worden mensen in hun eigen tempo weer naar regulier werk begeleid. 

De aandacht voor de zorg zal gaan naar het op buurtniveau organiseren van professionele zorg. Als we mensen langer thuis willen laten wonen, dan moet de benodigde zorg hiervoor ook georganiseerd zijn. Niet meer de zorg geleverd door familie, vrienden, kennissen of buren is het uitgangspunt, maar de beschikbare professionele zorg, aangevuld met informele zorg. Alleen dan kunnen we de doelstelling dat mensen langer thuis blijven wonen halen.

Zoetermeer was en is de stad tussen de parken en dat moet Zoetermeer in de toekomst ook vooral blijven. Ook wanneer we meer woningen zullen gaan realiseren is dit uitgangspunt zeker te behalen. Met alle ambities en slogans die de afgelopen tientallen jaren voorbij zijn gekomen is “stad tussen de parken” er tenminste één die staat en die behouden moet blijven. Op het gebied van duurzaamheid staan we voor een grote uitdaging. We moeten hierin lokaal echter niet te groot willen denken. Begin met kleine stapjes, zoals het aanbrengen van led-verlichting in de openbare ruimte en het stimuleren van de bouw en renovatie van woningen, zodat deze energiezuiniger worden. 

Met inzet op deze onderwerpen zal Zoetermeer nu en in de toekomst een stad zijn waarin wonen, werken en recreëren goed mogelijk is.

U bent hier